Vollebregt Bleiswijk Ook ver buiten de regio een begrip in heftrucks

Arboregelgeving KEURINGSPLICHT

Sinds 1 juli 1997 is het Arbobesluit van kracht. Deze legt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige materialen bij de werkgever. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars, Reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit.

Sinds 5 december 1998 heeft de wetgever de teksten zodanig aangepast, dat dit probleem is opgelost. Art. 7.4a lid 2 is van kracht geworden per 5 december 1998, dus is een werkgever pas in overtreding als op 5 december 1999 geconstateerd wordt dat de mobiele arbeidsmiddelen niet zijn gekeurd. In dit Arbobesluit staat, dat de werkgever verplicht is om mobiele arbeidsmiddelen jaarlijks door een deskundige te laten keuren.

Wettelijke keuringsplicht
Artikel 4 bis 2 schrijft voor `De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan periodieke keuringen en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven, door deskundige personen in de zin van de nationale wetgevingen en/of praktijken'.

De handhaving van de arboregelgeving is neergelegd bij de arbeidsinspectie. Het sanctiebeleid dat de arbeidsinspectie ter beschikking staat is in de Arbowet van sept. 1997 aanmerkelijk verruimd. Het oude beleid bevatte twee mogelijkheden, namelijk een waarschuwing dan wel het stilzetten van de machine. Deze laatste maatregel werd vanwege de ingrijpende gevolgen slechts spaarzaam ingezet, waardoor de arbeidsinspectie enigermate als een papieren tijger overkwam.

De wijziging zoals die in de nieuwe Arbowet zijn vastgelegd, houdt in, dat de inspecteur meer mogelijkheden tot corrigeren heeft. Naast waarschuwen kan de inspecteur ook met geldboetes werken. Is er sprake van een aanmerkelijk economisch voordeel, dat verworven werd door de overtreding dan kunnen de boetes hoog oplopen. Mochten al deze boetes geen effect hebben, dan is de mogelijkheid aan de orde om het gehele bedrijf te sluiten.

Handhaving
De handhaving van de arboregelgeving is neergelegd bij de arbeidsinspectie. Het sanctiebeleid dat de arbeidsinspectie ter beschikking staat is in de Arbowet van sept. 1997 aanmerkelijk verruimd. Het oude beleid bevatte twee mogelijkheden, namelijk een waarschuwing dan wel het stilzetten van de machine. Deze laatste maatregel werd vanwege de ingrijpende gevolgen slechts spaarzaam ingezet, waardoor de arbeidsinspectie enigermate als een papieren tijger overkwam.

De wijziging zoals die in de nieuwe Arbowet zijn vastgelegd, houdt in, dat de inspecteur meer mogelijkheden tot corrigeren heeft. Naast waarschuwen kan de inspecteur ook met geldboetes werken. Is er sprake van een aanmerkelijk economisch voordeel, dat verworven werd door de overtreding dan kunnen de boetes hoog oplopen. Mochten al deze boetes geen effect hebben, dan is de mogelijkheid aan de orde om het gehele bedrijf te sluiten.

Maak een afspraak